«Гуцулія» переорієнтувала вектор діяльності

З початком повномасштабного вторгнення росій­ських військ в Україну на воєнні рейки стала вся наша державна система. Переорієнтували свою ді­яльність і громадські ор­ганізації. ГО «Туристична асоціація Гуцулія» — одна з них.

Громадська організація «Ту­ристична асоціація «Гуцулія» створена в Косові ще у 2003 році. Основний напрямок її статутної діяльності було спрямовано на сприяння і підтримку розвитку туризму, популяризацію відпо­чинку в Карпатах, охорону навко­лишнього середовища, підтрим­ку та розвиток мережі гірських рятувальників. Адже тоді, в абсо­лютно мирний період, економіка, як і все суспільство, працювали на динамічний розвиток районів і загалом усієї держави.

ГО «Гуцулія» від самого по­чатку створення налагодила тіс­ні зв’язки з усіма надавачами ту­ристичних послуг. Подбала й про партнерську співпрацю з органа­ми місцевого самоврядування. Також долучилася свого часу до створення в м. Косові туристич­но-інформаційного центру (ТІЦ).

Організація займалась різ­ними соціальними проектами з метою залучення додаткових ре­сурсів для посилення туристич­ної привабливості гуцульського регіону. Серед прикладів успіш­но реалізованих проектів за під­тримки інших донорів протягом останніх трьох років (2018-2021) — міжнародний пленер кераміс­тів «Золоте горно — 2020».

Про­дуктом цього проєкту є: виготов­лення власними силами членів ГО реквізиту для реалізації захо­дів міжнародного пленеру кера­містів — мобільного горна (печі) для дров’яного випалу кераміки; збереження мобільного горна та його подальше раціональне використання з метою популяриза­ції Косівської сучасної кераміки. Для втілення цього проекту було залучено 50 тис.грн фінансової допомоги з районного бюджету. Проект «Литовські та українські кроки в історії» з бюджетом у 5000 євро фінансували Литов­сько-українська рада молодіж­них обмінів, ГО «Гуцулія» (2019 рік) була його партнером.

В умовах воєнного стану, який введено в Україні через військову агресію росії, ГО «Гуцулія» з перших днів зорієнту­вала свою діяльність на забез­печення отримання, доставки та розповсюдження благодійної допомоги найбільш соціально вразливим верствам населення.

Було вирішено мобілізувати усі можливі людські, матеріальні та фінансові ресурси, налагодити різносторонні контакти з потен­ційними донорами та мецената­ми серед фізичних, юридичних осіб, органів влади, благодійних і громадських організацій, в тому числі й з-за кордону.

Серед пер­шочергових завдань також було: забезпечити у закладах розмі­щення членів ГО «Гуцулія» мак­симально сприятливі та доступні умови для внутрішньо-перемі­щених осіб, котрі будуть прибу­вати із зони активних бойових дій.

У складний для України час військової агресії росії «Гуцулія» щотижня отримує допомогу, яку одразу ж передає потребуючим — цивільним і військовим. За час війни ця громадська організація отримувала різні гуманітарні вантажі з Польщі, Німеччини, Чехії, Данії, Франції.

Надходи­ли засоби гігієни, різна амуніція військового і медичного призна­чення, генератори, фільтри для очищення води, спеціальне об­ладнання для рятувальників і навіть насіннєвий матеріал для городництва.

Громадська організація «Ту­ристична асоціація «Гуцулія» за­раз, безперечно, робить все мож­ливе і навіть надможливе, щоб допомогти людям, які стражда­ють від безжальної війни. З цією метою налагоджено партнерські зв’язки з Харківським екохабом (ГО «Центр громадських та медійних ініціатив»), який переїхав з міста Харкова до міста Зміє­ва і продовжив свою основну і волонтерську діяльність на те­риторії Зміївської міської тери­торіальної громади.

До речі, за­значена ТГ, за словами керівниці екохабу Ганни Прокаєвої, стала одним із найбільших прихистків на Харківщині для людей із зони активних бойових дій. У цій громаді — багато дітей, жінок, у тому числі — вагітних. І саме у цей ку­точок України з Косова щомісяця відправляють посилки з одягом, взуттям, засобами гігієни, іграш­ками і смаколиками для най­менших, медикаментами для цивільних і військових. Відповід­ну роботу проводять за активної підтримки та у партнерстві з Косівською міською радою.

У Запоріжжя систематично їдуть гуманітарні вантажі для ще однієї партнерської ГО — «Східна брама» (медично-тактичне спо­рядження, одяг для поранених бійців, котрі перебувають на лі­куванні у військових госпіта­лях, засоби гігієни).

Волонтери організації також залучені до придбання, технічного обслуго­вування, ремонту транспортних засобів, які передають для по­треб ЗСУ. На передову вже від­правлено чотири автомобілі.

З 2019 року ГО «Гуцулія» об’єднує тісна дружба із ГО «Закарпатська асоціація місцево­го розвитку» (с.Нижнє Селище Хустського району) навколо ви­рішення ряду актуальних еколо­гічних питань. А після 24 лютого цього року давнє партнерство переросло у масштабну спільну роботу навколо першочергових питань воєнного часу.

Генера­тори, продукти харчування, на­сіннєвий матеріал — основний, але далеко не повний перелік тієї гуманітарної допомоги, яка приїхала на Косівщину, завдяки закарпатським партнерам, і біль­шу частину якої передали у зону активних бойових дій для потреб цивільного населення та ЗСУ.

У Косівській «Гуцулії» особли­во відзначають тісну співпрацю з об’єднанням «Українці в Карлсруе», що в Німеччині, яке надає найнеобхіднішу гуманітарну до­помогу для потреб цивільного населення, що постраждало внаслідок російської військової агресії.

А ще кажуть, що значну допомогу надає Українська скаутська ор­ганізація в Німеччині» (д-р Борис Франкевич). Лікар Борис Франкевич до допомоги українцям за­лучив спільноту з м.Регінсбурга. До речі, транспортна компанія навіть безкоштовно перевезла гуманітарний вантаж.

Давньою і систематичною є співпраця «Гуцулії» та КНП «Косівська центральна районна лі­карня».

Так, нещодавно Косівській ЦРЛ передано 14 позицій на­йменувань засобів медичного призначення. Серед них — два апарати ШВЛ для до­рослих і два — для дітей, два пересувні кардіомонітори та Два кардіомонітори, апарат УЗД та інше обладнан­ня.

Така допомога, безумовно, є суттєвою, адже у медзакладі лікують не лише жителів райо­ну, а й військових після пора­нень, надають медпослуги вну­трішньо переміщеним особам. Окремі слова подяки — німець­ким партнерам за ШВЛ-апарати та операційний стіл.

Ігор Сусак.

«Гуцульський край», №26, 1.07.2022 року

Share