Визнання ефективності та продуктивності роботи НПП «Гуцульщина»

Національний природний парк «Гуцульщина» пройшов державну атестацію у Міністерстві освіти і науки України як наукова установа, яку віднесли до II класифікаційної групи.

Це вагоме досягнення для всього колективу НПП «Гуцульщина», яке підтверджує значимість природоохоронної діяльності установи, ретельний підхід керівництва Парку до кадрового забезпечення і високий науковий рівень працівників.

Законодавство передбачає, що установи, в правовстановлюючих документах яких одним із видів є наукова діяльність, незалежно від форми підпорядкування, повинні в обов’язковому порядку проходити державну атестацію. З цією метою розроблено методику оцінювання ефективності наукової та інноваційної діяльності наукової установи, яка враховує її науковий потенціал, наукові досягнення, показники діяльності, забезпечення науковими працівниками, показники фінансово-економічної діяльності, стан матеріально-технічної бази; публікаційну активність, престиж установи в науковому світі тощо. Згідно з методикою, кожен її пункт оцінюється певною кількістю балів, які, після додавання, визначають класифікаційну групу установи.

Отримана НПП «Гуцульщина» II група свідчить про те, що Парк є провідним у природничих дослідженнях і їх впровадженням у практику, активний у питаннях інтеграції у світовий науковий і європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів.

Аналізуючи показники НПП «Гуцульщина», які враховували під час атестації, слід відзначити, що в категорії «чисельність висококваліфікованих працівників (кандидатів наук, докторів філософії і докторів наук)» установа отримала максимально можливий у ній показник. Експерти також врахували і високі показники, висвітлені в розділі «Престиж наукової установи», зокрема наявність публікацій у журналах, що цитуються в Scopus та Web of Science Core Collection, і в розділі «Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність», передусім наявність фахових публікацій, виданих монографій.

Що ж дає атестація самій установі? Згідно зі статтею 11 Закону України «Про науково-технічну діяльність» результати державної атестації використовують: а) органи, до сфери управління (відання) яких належать наукові установи; б) під час планування обсягу видатків державного бюджету для забезпечення діяльності таких наукових установ; в) формування тематики наукових досліджень і науково-технічних розробок.

НПП «Гуцульщина» має більше шансів на реалізацію нових наукових грантів, проектів і програм. Також Парк, відповідно до нової «Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення», має право на їх погодження іншим організаціям у межах всієї держави.

Отже, проходження НПП «Гуцульщина» державної атестації як наукової установи та присвоєння II класифікаційної групи — це визнання ефективності та продуктивності нашої роботи. Працюємо заради збереження довкілля!

Марія Пасайлюк,
к.б.н., заступниця директора НПП «Гуцульщина» з наукової роботи.

Share