Роз’яснення щодо деяких положень порядку призову на військову службу осіб офіцерського складу у 2018 році

Юридична служба Збройних Сил України інформує, що порядок призову і проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу встановлений наказом Міністерства оборони України від 10.04.2009 року № 170 (далі — наказ МОУ №170).

Військову службу за призовом осіб офіцерського складу впроваджено з метою допідготовки і перепідготовки офіцерів запасу за визначеними військовими спеціальностями, набуття ними практичного досвіду. Адже офіцери за призовом в обов’язковому порядку пройдуть тримісячну підготовку у навчальних центрах Збройних сил України та після цього їх призначатимуть на первинні офіцерські посади до військових частин, які не беруть участь в ООС на території Донецької та Луганської областей.

Слід зазначити, що офіцерів зазначеної категорії не залучатимуть до сил АТО без їхньої особистої згоди та укладання відповідного контракту.

Хто може бути призваний на військову службу осіб офіцерського складу?

За рішенням Міністра оборони України у 2018 році на військову службу за призовом осіб офіцерського складу можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу (закінчили військові кафедри), мають вищу освіту (не нижче бакалавра) і яким присвоєне первинне офіцерське звання.

Призов буде відбуватися на рівних засадах як для чоловіків, так і для жінок.

На який термін можуть бути призвані офіцери запасу?

Відповідно до наказу МОУ №170 термін військової служби за призовом для осіб офіцерського складу складає 18 місяців. Варто зауважити, що початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного військового комісаріату. Закінченням терміну служби є день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

Звертаємо увагу!

Після отримання повістки про призов на військову службу офіцери запасу зобов’язані прибути у визначений пункт збору і в термін, зазначений у повістці. У разі неявки офіцерів запасу без поважних причин за викликом вони несуть відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність поважних причин для нез’явлення до пункту збору має бути документально підтверджена.

Призов на військову службу офіцерів запасу здійснюють після обов’язкового проходження медичного огляду. За результатами медичного огляду призову на військову службу підлягають особи, які придатні до військової служби за станом здоров’я.

За призваними офіцерами зберігаються місце роботи та заробітна плата за весь період служби.

Які існують підстави для відстрочки від призову на військову службу офіцерів запасу?

Відстрочку від призову на військову службу офіцерів надають особам виключно за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату на підставах, визначених статтею 17 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», а саме: за сімейними обставинами, за станом здоров’я, для здобуття освіти, для продовження професійної діяльності. Відстрочка від призову на військову службу офіцерам запасу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

– вагітну дружину; дружину-інваліда; двох більше дітей; дитину-інваліда; дитину віком до 3-х років або дитину старшу 3-х років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду; непрацездатних батьків (чи одного з них), непрацездатних рідних або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних їх утримувати; одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування офіцера.

Крім того, відстрочку від призову за сімейними обставинами у разі бажання можуть надавати офіцерам запасу, які є особами з числа дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування.

Звертаємо увагу!

Атестаційна комісія обласного військового комісаріату може прийняти рішення про надання офіцерам запасу відстрочки від призову за сімейними обставинами, незважаючи на небажання офіцерів запасу нею скористатися, виходячи при цьому з того, що призов може суттєво погіршити матеріальне становище осіб, яких відповідно до законодавства вони повинні утримувати.

Відстрочку від призову офіцерів запасу за станом здоров’я надають на підставі рішення (тимчасово непридатний до військової служби), прийнятого за результатами медичного огляду. На підставі зазначеної причини відстрочку надають на строк до 1 року.

Після спливу цього терміну офіцер запасу повторно проходить медичний огляд.

Відстрочку від призову офіцерів запасу на військову службу для здобуття освіти надають один раз за весь період навчання особам, які навчаються у: ВНЗ з денною формою навчання (також під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня); середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання; інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва. Крім того, право на відстрочку від призову на військову службу для здобуття освіти також мають офіцери запасу, які у рамках міжнародних договорів України навчаються у навчальних закладах інших держав.

Звертаємо увагу!

Відстрочка від призову для здобуття освіти надається один раз за період навчання, тобто:

 • офіцери запасу, які відраховані з навчальних закладів за власним бажанням, невиконання навчального плану, порушення умов контракту, недисциплінованість втрачають право на відстрочку від призову незалежно від їх повторного зарахування/ поновлення.
 • офіцери запасу, які перервали навчання у зв’язку з отриманням академічної відпустки за станом здоров’я або сімейними обставинами, право на надану відстрочку від призову не втрачають.
  Відстрочку від призову надають офіцерам запасу, які є педагогічними працівниками з повною вищою освітою, — на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, — на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 • священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади і займають посаду у релігійних організаціях, — на час виконання обов’язків священнослужителя;
 • сільськими, селищними, міськими головами — на термін виконання ними цих повноважень;
 • особами, які мають науковий ступінь кандидата (доктора) наук і працюють на посадах за спеціальністю — на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістами — на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейськими — на весь період їх служби.

Крім того, офіцерам запасу, яким оголошено підозру у вчиненні злочину або відносно яких справа розглядається у суді, надають відстрочку від призову до прийняття відповідного рішення.

Звертаємо увагу!

Офіцери запасу, яким надана відстрочка, зобов’язані щорічно, до 1 жовтня, подавати до військового комісаріату документи, які підтверджують право на відстрочку.

Підстави для звільнення від призову на військову службу офіцерів запасу?

Від призову на військову службу у мирний час звільняють офіцерів запасу, які:

 • визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби у мирний час;
 • до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
 • виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
 • мали батька або матір, рідного брата або сестру, які загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних;
 • до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

Хто не підлягає призову на військову службу осіб офіцерського складу?

Призову не підлягають офіцери запасу, які проходили військову службу.

Якими правами та пільгами користується офіцер за призовом?

Відповідно до наказу МОУ №170 під час проходження військової служби за призовом офіцери запасу виконують обов’язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Юридична служба Збройних сил України.

Share