Право на звернення до органів державної влади

Право на звернення врегульовано ст. 40 Конституції України, якою передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб цих органів, котрі зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

Ураховуючи те, що переважну більшість скарг і заяв направляють саме до органів державної влади і місцевого самоврядування, надзвичайно важливим є формулювання принципів їхньої діяльності, оскільки безпосередньо на їх основі відбувається розгляд і вирішення звернень громадян. Саме на захист прав громадян спрямована ст. З Конституції України, згідно з якою людину визнано найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Водночас реалізація прав і свобод індивіда повинна грунтуватися на дотриманні принципу поваги до прав і свобод інших людей, як це передбачено ст. 68 Конституції України. Внаслідок цього забезпечується баланс інтересів членів громадянського суспільства, в якому кожний, володіючи правами та свободами, захищений державою від посягань на них.

Основний Закон покладає на державу, її органи та посадових осіб обов’язок поважати, захищати і гарантувати невід’ємні права і свободи особи. Головна практична цінність прав і свобод особи полягає у їх реальності, в тому, як саме проголошені державою права і свободи реалізуються у повсякденному житті.

Окрім Конституції України, порядок розгляду і вирішення звернень громадян встановлює ряд нормативно-правових актів, зокрема, закони України «Про звернення громадян», «Про інформацію», та інші підзаконні нормативно-правові акти.

Відповідно до ст. 1 Закону «Про звернення громадян» громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями та пропозиціями.

Однак Верховна Рада 14.10.2014 р. прийняла Закон №1698-VІІ «Про прокуратуру».

У зв’язку з цим, розгляд звернень громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів про порушення законності прокуратурою здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», з урахування положень п.1 розділу XIII Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. згідно з яким прокуратура виконує функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

А. ГУМЕНЯК, прокурор Коломийської місцевої прокуратури.

«Гуцульський край», №7, 26.02.2016 року

Share