Право на звернення

Право громадян на звернення врегульовано ст. 40 Конституції України, якою передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом термін.

Саме на захист прав громадян спрямована ст. З Конституції України, згідно з якою людина визнається найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

Основний Закон покладає на державу, її органи та посадових осіб обов’язок поважати, захищати і гарантувати невід’ємні права і свободи особи.

Головна практична цінність прав і свобод особи полягає в їх реалізації, тобто в тому, як саме проголошені державою права і свободи реалізуються у повсякденному житті.

Окрім Конституції України, порядок розгляду і вирішення звернень громадян встановлює ряд нормативно-правових актів, зокрема закони «Про .звернення громадян» від 2.10.1996 р., «Про інформацію» від 2.10.1992 р., та ряд інших підзаконних нормативно-правових актів. Відповідно до ст. 1 Закону «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб, відповідно до їх функціональних обов’язків, із зауваженнями та пропозиціями.

Крім того, Верховна Рада 14.10.2014 р. прийняла Закон №1698-\/II «Про прокуратуру», який 25.10.2014 р. опубліковано в офіційному виданні «Голос України» №206 (5956).

У зв’язку з цим, розгляд звернень громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів про порушення законності прокуратурою здійснюють відповідно до вимог Закону «Про звернення громадян» з урахування положень п.1 розділу ХІІІ Закону «Про прокуратуру», згідно з яким прокуратура виконує функцію нагляду за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, а також дотримання законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами виключно у формі представництва інтересів громадянина або держави в суді.

А. Гуменяк,
прокурор прокуратури Косівського району.

«Гуцульський край», №14, 3.04.2015 року

Share