Районна програма розвитку сільського зеленого туризму на 2007-2010 роки

І. Загальні положення

На нинішньому етапі в Україні формується розуміння сільського, зеленого туризму як специфічної форми відпочинку на селі з широкою можливістю використання природного, матеріального і культурного потенціалу певних регіонів.

Сільський зелений туризм — це вид туризму, що передбачає відпочинок у сільській, курортній чи природоохоронній місцевостях з використанням належно облаштованих приватних садиб чи інших закладів розміщення.

В нашому районі він є одним з найперспективніших видів відпочинку, оскільки Косівщина володіє унікальними природничо-рекреаційними ресурсами, а 83,4% його населення проживає у сільській місцевості. Є проблеми зайнятості сільського населення та збуту сільськогосподарської продукції, дві третини якої виробляється в особистих селянських та фермерських господарствах.

Сільський, зелений туризм:

1. Сприяє вирішенню основних соціально-економічних проблем села:

— зайнятість сільського населення;
— зростання доходів та підвищення життєвого рівня сільських жителів при відносно невеликих фінансових затратах;
— поліпшення благоустрою садиб та сіл, розвиток інженерної та соціальної інфраструктури;
— розширення асортименту присадибного господарства;
— реалізація на місці продукції особистого підсобного господарства як готових продуктів харчування;
— стимулювання охорони місцевих пам’яток, збереження місцевих звичаїв, фольклору, народних промислів;
— підвищення культурно-освітнього рівня сільського населення тощо.

2. Може бути джерелом поповнення місцевих бюджетів додатковими надходженнями, коли набере масового характеРУ.

3. Не вимагає значних інвестицій і використовує переважно приватні джерела капіталу. Капіталовкладення швидко скуповуються.

4. Розвантажує найбільш популярні туристичні центри, зменшуючи негативні екологічні наслідки надто інтенсивної туристичної діяльності.

Саме завдяки використанню такої форми відпочинку багато країн Західної Європи зробили великий крок у розвитку економіки сільської місцевості.

Районна Програма розвитку сільського, зеленого туризму на 2007—2010 роки розроблена відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.07.2006 року № 373-р «Про затвердження плану заходів щодо державної підтримки розвитку сільського туризму на 2006-2010 роки», постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 року № 583 «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки», Указу Президента України від 10.08.1999 року № 973/99 «Про основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року».

II. Мета та основні завдання Програми

Основною метою Програми є здійснення заходів, спрямованих на розвиток сільського, зеленого туризму.

Основними завданнями Програми є:

— проведення навчально-методичної діяльності щодо набуття та підвищення професійного рівня власниками садиб;
— залучення населення до зайняття цим видом діяльності шляхом створення умов для легального та ефективного функціонування власників садиб сільського, зеленого туризму;
— сприяння ефективній рекламі та просуванню продукту сільського зеленого туризму на внутрішній та зовнішній ринки;
— сприяння громадським організаціям у проведенні добровільної категоризації сільських садиб з метою зростання якості та асортименту послуг, що ними надаються;
— створення умов для розвитку туристичної та сервісної інфраструктури, благоустрою сільських населених пунктів;
сприяння залученню іноземних та національних інвесторів у розвиток сільського, зеленого туризму;
— розширення міжнародного співробітництва, залучення коштів гарантів, міжнародної технічної допомоги та громадських фондів до розвитку сільського, зеленого туризму;
— проведення широкомасштабних культурно-туристичних заходів, сприяння розвитку народних промислів;
— фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка власників садиб сільського, зеленого туризму шляхом надання піпьгових кредитів, створення Фонду гарантування позик, запровадження програми часткової компенсації відсотків за кредитами.

III. Очікувані результати реалізації Програми

В результаті реалізації Програми очікується отримати такі результати:

— зростання кількості туристів, які відвідають район;
— збільшення надходжень до місцевих бюджетів;
— удосконалення професійного рівня власників садиб сільського, зеленого туризму;
— зростання кількості садиб сільського, зеленого туризму, розширення сфери зайнятості сільського населення та створення нових робочих місць;
— можливість реалізації на місці продуктів особистого селянського господарства;
— збереження та розвиток народних промислів, розвиток сфери послуг;
— поліпшення благоустрою сільських населених пунктів, розвиток соціальної інфраструктури;
— якісний туристичний продукт, відповідність ціни до якості;
— широкий асортимент туристичних послуг;
— безпека туристів.

IV. Джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного, районного, не менше 15 тис. грн., які будуть використані на відрядження, рекламну продукцію та випуск буклетів тощо на рік місцевих бюджетів та інших коштів підприємств, організацій, установ, незалежно від форми власності.

Share