Іноземці в Україні

Право іноземців та осіб без громадянства на свободу пересування територією України та правового регулювання реєстрації в Україні іноземців та осіб без громадянства, які мають намір проживати в Україні.

Під час перебування в Україні іноземці та особи без громадянства можуть користуватися тими ж правами і свободами, а також виконувати ті ж обов’язки, що і громадяни України, якщо інше не передбачено Конституцією, цим та іншими законами України, а також міжнародними договорами України,

Однак крім цього є ряд правил, які регулюють вТзд, виїзд та перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства та регулюють відносини між ними та представниками органів виконавчої влади України.

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, їх основні права, свободи та обов’язки, а також порядок вирішення питань, пов’язаних з їх в’їздом в Україну або виїздом з України закріплено в Законі України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства ” (1994 р.).

Законом „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” закріплено рівність іноземців та осіб без громадянства перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин.

Іноземці можуть у порядку, встановленому Законом України „Про імміграцію”, іммігрувати в Україну на постійне проживання або прибути для працевлаштування на визначений термін, а також тимчасово перебувати на її території.

Іноземці, які перебувають в Україні на іншій законній підставі, вважаються такими, що тимчасово перебувають в Україні. Вони зобов’язані в порядку, що визначається постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року № 1074, зареєструвати свої паспортні документи і виїхати з України після закінчення відповідного терміну перебування.

Зазначена постанова затверджує Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України І транзитного проїзду через її територію (далі Правила), оформлення документів іноземцям та особам без громадянства на право перебування в Україні, пересування іноземців та осіб без громадянства по території України і вибору ними місця проживання в Україні, відповідальності іноземців та осіб без громадянства, юридичних і фізичних осіб, які їх приймають чи надають їм послуги, за порушення законодавства України.

Так відповідно до зазначеної постанови іноземці, які прибули в Україну на законній підставі, можуть тимчасово перебувати на території країни за паспортним документом, зареєстрованим у порядку, встановленому цими Правилами.
Для реєстрації паспортний документ подається іноземцем у пункті пропуску через державний кордон посадовій особі Державної прикордонної служби України.

Реєстрація у пункті пропуску через державний кордон включає в себе проставлення в паспортному документі та/або імміграційній картці іноземця чи особи без громадянства відмітки “В’їзд” (“Виїзд”), занесення відомостей про іноземця чи особи без громадянства і його паспортних даних до відповідного реєстру та заповнення імміграційної картки у випадках та порядку, що визначається Адміністрацією Державної прикордонної служби України.

Відмітка про реєстрацію іноземця та особи без громадянства в його паспортному документі та/або імміграційній картці дійсна на всій території держави незалежно від місця проживання іноземця та особи без громадянства в Україні.

Реєстрація проводиться на період короткотермінового перебування – для іноземців та осіб без громадянства з держав з візовим порядком вїзду на період дії візи, але не більше ж 90 днів протягом 180 днів з дати першого вїзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами.

Для іноземців та осіб без громадянства з держав з безвізовим порядком вїзду – на термін не більш ж 90 днів протягом 180 днів з дати першого вїзду, якщо інший термін не визначено міжнародними угодами.

Для іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну в релігійних справах або для роботи в релігійних організаціях на території України і отримали візу типу Р, реєстрація проводиться на період дії візи.

У разі виникнення необхідності, а також при прибутті іноземців на тривале перебування з метою навчання, працевлаштування, у приватних справах тощо, вони можуть звернутись до територіальних органів або підрозділів Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України та продовжити термін перебування в Україні.

Зазначена процедура здійснюється на підставі письмових звернень іноземця чи особи без громадянства та приймаючої сторони, які подаються не пізніше ніж за 3 робочих дні до закінчення терміну дії реєстрації.

Разом з тим у продовженні терміну може бути відмовлено у разі відсутності для цього підстав та коштів для покриття витрат, пов’язаних з перебуванням іноземця чи особи без громадянства в Україні, або відповідних гарантій від приймаючої сторони.

Крім цього юридичні і фізичні особи в Україні не мають права приймати іноземців та осіб без громадянства, жі незаконно вїхали в Україну, втратили підстави для подальшого перебування в Україні або пред’явили документи, оформлені з порушенням цих Правил, та надавати їм послуги.

Надання стороною, що приймає, іноземцям та особам без громадянства житла, роботи, транспортних засобів чи інших послуг не допускається, якщо це тягне за собою порушення даних Правил.

————————————————————————————————-

За умови виконання формальностей, передбачених українським законодавством, іноземці та особи без громадянства можуть вільно пересуватися на території України.

Однак у разі, коли це потрібно для безпеки України, охорони громадського порядку, охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які постійно проживають в Україні, Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження для іноземців та осіб без громадянства у пересуванні та виборі ними місця проживання в Україні.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, повинні прописатися (зареєструватися) за місцем постійного проживання, а у разі зміни цього місця проживання вони підлягають виписці/прописці (реєстрації) в порядку, встановленому для громадян України.

За порушення цих Правил іноземців та осіб без громадянства притягають до відповідальності.

Статтею 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність іноземців та осіб без громадянства за проживання без документів на право проживання в Україні, за недійсними документами або документами, термін дії яких закінчився, або працевлаштування без відповідного дозволу на це, якщо необхідність такого дозволу передбачено законодавством України, або недодержання встановленого порядку пересування і зміни місця проживання, або ухилення від виїзду з України після закінчення відповідного терміну перебування, неприбуття без поважних причин до визначеного місця навчання або працевлаштування після вїзду в Україну у визначений термін, а так само порушення правил транзитного проїзду через територію України — тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти (510 грн.) до п’ятдесяти (850 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Недодержання іноземцями та особами без громадянства встановленого порядку реєстрації або порушення встановленого терміну перебування в Україні, виявлені в пунктах пропуску через державний кордон України, тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в зазначених вище розмірах.

Також до іноземця чи особи без громадянства може бути застосована санкція скорочення раніше визначеного йому терміну перебування в Україні у разі порушення ним законодавства України. Якщо у нього немає підстав для подальшого перебування в Україні, якщо він не має достатнього фінансового забезпечення для подальшого перебування і для повернення до держави походження або транзиту до третьої держави, або можливості отримати достатнє фінансове забезпечення законним способом на території України, якщо його діяльність на території України може негативно впливати на відносини України з іншою державою, якщо під час його перебування виникли підстави для заборони в’їзду; якщо іноземець та особа без громадянства, який прибув для навчання або працевлаштування, не з’явився у визначений термін до відповідного навчального закладу або місця роботи, і якщо причини неприбуття не визнані поважними державним органом, уповноваженим приймати рішення про видворення.

Рішення про скорочення терміну тимчасового перебування іноземця чи особи без громадянства в Україні зобов’язує особу, відносно якої воно прийнято, в термін до 10 діб з дня його прийняття добровільно виїхати з України.

Така особа зобов’язана до виїзду щодня з’являтися для реєстрації до органу, який прийняв зазначене рішення, про що роблять відповідні відмітки в його паспорті.

Крім цього, іноземець чи особа без громадянства може бути видворений за межі України, якщо його діяльність на території України негативно впливає на відносини України з іншою державою, або він вчинив адміністративне правопорушення після виконання адміністративного стягнення, а також у нього немає законних засобів існування, достатніх для забезпечення його перебування в Україні та виїзду з України, у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Існують й інші підстави, за яких він обов’язково має бути витворений, а саме:

  • якщо він вчинив злочин,
  • після відбуття призначеного йому покарання;
  • якщо він добровільно не виконав рішення про скорочення терміну його тимчасового перебування в Україні;
  • якщо його перебування в Україні становить загрозу національній безпеці або громадському порядку;
  • якщо під час його перебування виникли підстави для заборони в’їзду відповідно до цього Закону;
  • якщо він хоча б раз не виконав вимогу щодня з’являтися для реєстрації до органу, який прийняв рішення про скорочення терміну його тимчасового перебування в Україні, у зв’язку з причинами, не визнаними поважними.

М. РЕБЕНЧУК,
начальник СГІРФО Косівського РВ УМВС.

Share