Освіта Прикарпаття

Протягом звітного періоду обласної ради п’ятого демократичного скликання на потреби освітянської галузі краю з бюджету області виділено понад 5 мільярдів 250 мільйонів гри-вень. Для порівняння, галузеві видатки 2004 року були на рівні 284 мільйонів гривень, а 2009-го — зросли до 1 мільярда 256 мільйонів. За чотири з половиною роки за ці кошти в різних районах Прикарпаття введено в експлуатацію 25 об’єктів освіти (загальноосвітні школи, дитячі садочки, спортивні зали, в тому числі, військово-спортивний ліцей в На-двірній). Будівництво ще 4-х об’єктів планується завершити до кінця року. На вирішення житлових проблем педагогів з обласного бюджету виділено понад два з половиною міль-йони гривень.

Програмою «Розвитку освіти Івано-Франківщини на 2008-2015 роки», яка прийнята рі-шенням сесії облради 28 березня 2008 року, передбачено реалізацію системного реформу-вання галузі та перспективи її вдосконалення. В ній враховані особливості нашого краю, демографічну ситуацію та соціальні потреби населення області.

Одна з її підпрограм — «Розвитку дошкільної освіти» — забезпечує збереження і розви-ток мережі дошкільних навчальних закладів, впровадження різних форм дошкільної осві-ти, особливо в сільській місцевості, сприяє підготовці педагогів, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог. На її впрова-дження використано майже 628 тис. грн.

Підпрограма «Розвитку загальної середньої освіти» забезпечує оптимізацію мережі навча-льних закладів усіх типів, з метою приведення їх у відповідність до потреб особистості та економічних можливостей районів (міст). Основна мета — доступ до якісної освіти та со-ціального захисту учасників навчально-виховного процесу. На її реалізацію використано 3 млн. 708 тис. грн.

Завдяки підпрограмі «Обдаровані діти» створюють сприятливі умови для відбору, навчан-ня і виховання цих дітей, забезпечується цілісність процесу розвитку дитячої обдаровано-сті, систематизується та пропагується досвід педагогів, які працюють з ними. Сума затра-чених коштів складає майже 9 млн.165 тис. грн.

На придбання шкільних автобусів для шкіл сільської місцевості з обласного бюджету ви-ділено 5 млн. 690 тис. грн. Для закупівлі комп’ютерної техніки для навчальних закладів і під’єднання їх до мережі Інтернет виділено понад 4 млн. 640 тис. грн.

На підпрограму «Забезпечення загальноосвітніх шкіл сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін» (створення відповідних умов у загальноосвітніх навчальних закладах при запровадженні інноваційних педагогіч-них технологій) витрачено понад 6 млн. 537 тис. грн.

Реалізація підпрограми «Розвитку професійно-технічної освіти» коштувала області понад 3 млн. 896тис. грн. На зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних закладів, збе-реження та відновлення їх мережі та навчально-методичне забезпечення (підпрограма «Розвитку позашкільних навчальних закладів») реалізовано понад 831тис. грн.

Дієвість та якість освітньої системи, без сумніву, визначає вчитель. На однойменну під-програму, спрямовану на зменшення відтоку педагогічних кадрів, поповнення закладів випускниками нової генерації, якнайповніший соціальний захист, створення умов для творчого та професійного самовираження і придбання житла, в тому числі, виділено понад 20 млн. грн.

Прес-служба голови обласної ради.

Share